نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا

بحث نظارت بر اجرای ساختمان سازی بحثی تخصصی است. مهندس ناظر علاوه بر مدارک تحصیلی و مرتبطی که برای گرفتن مجوز نیاز دارد باید دارای تجربه کافی و تسلط بر مراحل کار اعم از ساختمان سازی، برخورد با نیروی انسانی، مدیریت بحران و ... باشد.